September 8th: WIZ KHALIFAHAPPY BIRTHDAY WIZ KHALIFA! Wiz Khalifa’s birthday is September 8th.