September 1st: ZENDAYAHAPPY BIRTHDAY ZENDAYA! Zendaya’s birthday is September 1st.