October 27th: KELLY OSBOURNEHAPPY BIRTHDAY KELLY OSBOURNE! Kelly Osbourne’s birthday is October 27th.