October 14th: USHERHAPPY BIRTHDAY USHER! Usher’s birthday is October 14th.