November 6th: EMMA STONEHAPPY BIRTHDAY EMMA STONE! Emma Stone’s birthday is November 6th.