November 2nd: NELLYHAPPY BIRTHDAY NELLY! Nelly’s birthday is November 2nd.