November 22nd: SCARLETT JOHANSSONHAPPY BIRTHDAY SCARLETT JOHANSSON! Scarlett Johansson’s birthday is November 22nd.