November 15th: LILY ALDRIDGEHAPPY BIRTHDAY LILY ALDRIDGE! Lily Aldridge’s birthday is November 15th.