November 14th: TRAVIS BARKERHAPPY BIRTHDAY TRAVIS BARKER! Travis Barker’s birthday is November 14th.