November 13th: JIMMY KIMMELHAPPY BIRTHDAY JIMMY KIMMEL! Jimmy Kimmel’s birthday is November 13th.