June 28th: ROB DYRDEKHAPPY BIRTHDAY ROB DYRDEK! Rob Dyrdek’s birthday is June 28th.