June 27th: KHLOE KARDASHIAN



HAPPY BIRTHDAY KHLOE KARDASHIAN! Khloe Kardashian’s birthday is June 27th.