June 23rd: JASON MRAZHAPPY BIRTHDAY JASON MRAZ! Jason Mraz’s birthday is June 23rd.