July 7th: RINGO STARRHAPPY BIRTHDAY RINGO STARR! Ringo Starr’s birthday is July 7th.