July 1st: MISSY ELLIOTHAPPY BIRTHDAY MISSY ELLIOT! Missy Elliot’s birthday is July 1st.