December 22nd: ANTHONY JESELNIKHAPPY BIRTHDAY ANTHONY JESELNIK! Anthony Jeselnik’s birthday is December 22nd.