August 1st: BOBBY SHMURDAHAPPY BIRTHDAY BOBBY SHMURDA! Bobby Shmurda’s birthday is August 1st.