August 11th: HULK HOGANHAPPY BIRTHDAY HULK HOGAN! Hulk Hogan’s birthday is August 11th.