April 30th: JOHNNY GALECKIHAPPY BIRTHDAY JOHNNY GALECKI! Johnny Galecki’s birthday is April 30th.